Nederlandstalig Switch to English

Disclaimer

Van Noordenne Groep verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:
 
Van Noordenne Groep doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Aan alle informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 
Sommige informatie op de website wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van de Van Noordenne Groep. Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar de Van Noordenne Groep neemt niet de verantwoording over deze informatie, zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.
 
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Van Noordenne Groep worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, downloaden naar andere websites, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan bkluwen@noordennegroep.nl.
 
Van Noordenne Groep is niet aansprakelijk voor schade:
-          toegebracht door de website
-          voortvloeiend uit het gebruik van de website
-          in enig ander opzicht verband houden met (het gebruik van) de website
-          voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is zij gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 
Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar bkluwen@noordennegroep.nl. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.
 
Van Noordenne Groep
Transportweg 11-39
3371 MA Hardinxveld-Giessendam
Email info@noordennegroep.nl